( 7 Szavazat ) 

Lenti Város Önkormányzata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez 2008. június 16-án benyújtott „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című, NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 azonosítószámú pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága első fordulóban 655.472.000,- Ft összköltséggel, 494.074.000 Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek találta.


latvanyterv 3A pályázat célja az akcióterület által érintett településrész komplex, integrált fizikai megújítása, új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a városközponti területek fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása, a civil szerveződések aktivizálása, valamint a helyi identitás erősítése, vonzó és élhető városi környezet kialakítása, a feltárt gazdasági, kulturális és közösségi lehetőségek kihasználása érdekében.
A városközpont funkcióbővítő fejlesztésének előkészítése érdekében az I. fordulóban elkészült az Előzetes Akcióterületi Terv, melyet Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. május 14-i ülésén 128/2008. (V.14.) ÖKT. száma határozatával elfogadott. Az Akcióterületi Terv feladata, hogy feltérképezze a lakossági-, vállalkozói- és civil igényeket arról, hogy milyen új funkciókat látnának szívesen a megújuló belvárosban. Az akciótervnek ezen kívül fel kell mérnie azt is, hogy a városközpont rekonstrukciójához milyen magántőkéből megvalósuló beruházások kapcsolódhatnak, és legfőképp azt, hogy ezeknek a dinamizálásához mely beruházásokat szükséges és lehetséges az Európai Uniós forrásokból megvalósítani.
A pályázat második fordulójában a projektfejlesztés zajlott. A feladat-meghatározások véglegesítésre, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását és hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására (Deák Ügyvédi Iroda), a műszaki ellenőrzésre (Kapos Hidro Kft.) és a tervezésre (Zalaki Bt.) vonatkozó szerződések megkötésre, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításra került (mely eredménytelenül zárult). A projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő bútorok, berendezések, eszközök szállítására vonatkozó szerződés aláírására (GARZON Bútor Kereskedelmi Kft.) 2010. április 2. napján sor került. A projektfejlesztési útvonalterv szerint a műszaki tartalom véglegesítése megtörtént, elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk. A tervezői költségbecslések elkészítésre, az Előzetes Akcióterületi Terv véglegesítésre került.

A végleges rehabilitációs program a következő elemekből áll:

 

l. Városi Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása, bővítése, eszközbeszerzés


latvanyterv 13A rekonstrukció a jelenlegi épület állapot felújítását, bővítését, az esélyegyenlőség megteremtését, a funkció és szolgáltatás bővítését foglalja magában. A meglévő épület teljes körű hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével, függönyfalak kialakításával korszerű, energiatakarékos fűtés-hűtésével, villamos rendszerekkel egy energiatakarékosan üzemeltetett épület jön létre. A főbejáraton keresztül egy szélfogóba, majd a közlekedőbe érünk, ahonnan a jegypénztár és az intézmény vezetésének irodái fognak nyílni. Az épület centrumában lévő színházterem és az előtte levő aula teljes egészében átalakul. Az előcsarnok feletti födémszerkezet elbontásra kerül, a gerendázat felett egy nyeregtetős üveg tetőzet készül. A színházterem színpadi része felújításra és részben átalakításra kerül annak érdekében, hogy alkalmasabb legyen színházi előadás megtartására. A nézőtér feletti tetemes belmagasság lehetőséget ad karzat (páholy) kialakítására, melynek megközelítése az aulából a nézőtérre vezető lépcső folytatásával biztosítható. A földszinti nézőtér az előírásoknak és a kényelmes használatnak is megfelelően kerül felújításra. latvanyterv 10Az előcsarnokban a ruhatár helye megváltozik, a jelenlegi büfé területén kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a büfé szerepét átveszik a kialakított és az előcsarnokból is megközelíthető vendéglátó egységek. Az épület főbejárata melletti tanácskozó terem eltolható fallal két térre osztható, mely biztosítja konferenciák lebonyolítását, vagy akár népművészeti oktatás tartását is. Ezen felül játszóház, aerobikterem, próbaterem, relaxációs terem szerepét is be tudja tölteni, továbbá kismama torna megtartására is alkalmas. 
A szekcionálható teremhez kapcsolódik az épület délkeleti traktusában a mosoda helyén kialakuló melegítő konyha, mely rendezvények esetén biztosítja a szükséges szolgáltatást, a meglévő külső bejárat megtartásával. A színház, konferenciaterem kiszolgáló helyiségei felújítása kerülnek, valamint kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC. 
A kiállító terem területe nem változik, de felújításra kerül, ezzel többfunkciós teremként is funkcionálhat. A könyvtár funkció megmarad, alapterülete bővül, a meglévő átszervezésre kerül. A meglévő belső udvar beépítésével, továbbá a tetőtér beépítésével a könyvtár területe bővül. A galérián keresztül történik a tetőtérben kialakított könyvtár raktár megközelítése. Az épület nyugati részében kap helyet a Városi Televízió. Az épület alagsorában lévő helyiségek felújítása minimális, tekintettel arra, hogy a kazánház és a szellőzőgépház nem ezen a területen, hanem a tetőtérben kerül kialakításra. Ezáltal az alagsor a raktározás funkcióját fogja betölteni. A rekonstrukció keretében új berendezések, bútorok beszerzésére is sor kerül.

ll. Vendéglátó-egységek kialakítása a Városi Művelődési Központ épületében

latvanyterv 8Az épület délnyugati részében pergolás terasszal bővített étterem és kávézó kerül kialakításra. Az étterem földszintes, galériás kialakítású. A Templom térre nyitott, mellvédes terasz készül, melyre a galérián keresztül jutunk ki. A galéria internetes kávézóként is üzemeltethető. A belső udvarként funkcionáló tetőteraszt nyugatról és északról a fél nyereg tető tűzfala, keletről a színházblokk fal határolja. A tetőtérben kialakuló vendégtereket híd köti össze.

lll. Piac rendezése


A rehabilitációs terület északkeleti zónájában kerül kialakításra a piac, esztétikus, téli-nyári árusításra alkalmas piaci pavilonok elhelyezésével. A piactér és a pavilonok a rendezvény térre tájoltak, mely lehetőséget biztosít a piaci funkción túl a rendezvények kiszolgálására is.

lV. Többfunkciós rendezvénytér és forgalomtól elzárt rendezett centrum kialakítása

latvanyterv 7A templom körüli jelenleg is parkként funkcionáló zöldfelületi egység ligetes növénytelepítéssel, a meglévő műalkotások feltáró utak, kanyargós ösvények, pihenők létesítésével kerülnek átalakításra. Legfőbb cél a római katolikus templom méltó és rendezett környezetbe való elhelyezése. A Művelődési Ház előtti, jelenleg útként funkcionáló terület térkövezésre kerül zöldszigetek közbeiktatásával. Ezen a területen kap helyet a három egymásba kapcsolódó kör alakú medencéből álló szökőkút. A szökőkúttól délnyugatra lévő jelenleg aszfaltos részen zöldfelület kerül kialakításra. A 75-ös út és a sorház közötti zöldfelület jelenleg funkció nélküli. A jelenlegi aszfaltos járdaszakaszok felbontásra kerülnek és térkő burkolatot kapnak, továbbá egy új térkövezett járdaszakasz is kialakításra kerül. A jelenlegi zöldfelület megújul kavicsos, deszkás út, pihenőszigetek, rózsalugasos sétányok kialakításával. A területen lévő szobor átalakításra kerül, melyből csobogókon keresztül a vizet a szökőkút felé vezetjük, melyen egy fahíd fog átvezetni. A forgalomtól elzárt területen a Városi Művelődési Központ, továbbá tőle keletre lévő társasház és a Templom közötti területen lévő jelenlegi út megmarad, azonban átalakításra és felújításra kerül. A Művelődési Központ melletti területen több irányból is megközelíthető térkőburkolatú rendezvénytér kerül kialakításra. A tér többcélú felhasználhatósága fontos kritérium. A rendezvénytér peremén felszíni parkolókkal biztosításra kerül a parkolási lehetőség.

V. Helyi kötődést erősítő akciók

A projekt megvalósítása során megrendezésre kerülő rendezvényekkel szemben alapvető elvárás, hogy valós alternatívát kínáljanak Lenti lakói és a városba látogató turistaközönség, valamint a pályázat által elérni kívánt valamennyi célcsoport tagjai számára a szabadidő tartalmas, hasznos és élményszerű eltöltésére. A közösségi események hozzá kell, hogy járuljanak a lakosság közösségi kapcsolatrendszerének erősítéséhez, a lakosság szabadidejének minőségi közművelődési célú eltöltéséhez, egyúttal ösztönözniük szükséges a civil hálózatok és kapcsolati hálók erősítését.
A felújítással érintett területeken közösségfejlesztési akciók megvalósítása keretében a város civil szervezetei, művészeti együttesei lehetőséget kapnak előadásaik bemutatására, ezáltal színesítve a megújult belvárosi hangulatot.

Vl. Városmarketing akciók

Információs és tájékoztató kiadvány készítése, mely a projekt megvalósítását követi nyomon képekkel illusztrálva, továbbá bemutatja Lenti Város kulturális életének főbb állomásait, a megújult városközpont nyújtotta új lehetőségek figyelembevételével. A megvalósuló programhoz kapcsolódóan önálló projekt-honlap létrehozása és működtetésének biztosítása a projekt végéig. A kommunikációs tevékenységek a kötelezően megvalósítandó kommunikációs csomagon felül biztosítják a projekt minél jobb megismertetését, a lakosság és a vállalkozások tájékoztatását, A tevékenységen belül megrendezésre kerül a projekt nyitó- és záró konferenciája, makett, plakátok készítése, közvélemény-kutatás és lakossági, vállalkozói fórumok szervezése.


A projektfejlesztés lezárásaként 2009. december 14-én benyújtásra került a második fordulós pályázati dokumentáció. A NYDOP-3.1.1/A-2009-0011 jelű második fordulós pályázatot a ROP Irányító Hatóság vezetője 831.676.909,- Ft elszámolható összköltség mellett 504.523.699,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt támogatási szerződésének megkötésére ünnepélyes keretek között 2010. augusztus 19 napján került sor.
A szerződés aláírásának napjával felállt a projektvezetőből, a pénzügyi munkatársból és a műszaki munkatársból álló háromtagú projektmenedzsment.

A fejlesztési célú költségek önerejének biztosítására Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 195/2010. (V.26.) ÖKT. számú határozatával hitel felvételről döntött. A felvenni kívánt hitel összege 208.083 ezer Ft. A kalkulációk szerint ez az első 5 évben kb. évi 7,7 millió Ft kamatkiadással jár, majd az ezt követő 15 évben - a jelenlegi kondíciók mellett a maximum kamatmértékkel számolva - a kamatfizetés és a tőketörlesztés együtt éves szinten 14-21 millió Ft kiadást jelent. A törlesztés a legnagyobb terhet a 2016. évben jelenti az Önkormányzat részére. A hitelszerződés aláírására 2010. szeptember 21. napján került sor.

Lenti Város Önkormányzata 2010. szeptember 10. napján a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján a projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez EU Önerő Alap támogatási igényt nyújtott be. A Belügyminisztérium a beérkezett pályázat alapján 110.527.693,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot.

A látványter képei